Master Dansk 60 ECTS

Master i Brandsikkerhed
Opkvalificer din viden og få færdigheder og kompetencer til at løse komplekse problemer inden for brandsikkerhed.

Nye byggeskikke og mere komplekse bygninger med nye materialer og komponenter, der spiller sammen, kan føre til uventede forløb og risikomomenter ved brand. Det stiller nye krav til brandteknikere om en dybere viden om eksempelvis brandteknisk dimensionering og konstruktionsbrandteknik.

Derudover håndterer beredskaberne i stigende grad også miljøskader, som gør det nødvendigt, at brandteknikere kender til kemiske processer, nedsivningsmekanismer og spredning af luftforurening.

Med en Master i brandsikkkerhed får du indsigt i den nyeste udvikling inden for sikkerhedsfilosofi, brandudvikling, konstruktionsdimensionering, evakuering og eftervisning/afprøvning af funktionsbaserede brandkrav.

Når du har færdiggjort uddannelsen, har du mulighed for at kunne søge om certificering som brandrådgiver i brandklasse 3 (BK3), brandklasse 4 (BK4) og tredjepartskontrol.

Uddannelsen er for dig, som er bygningsingeniør, -arkitekt og -konstruktør eller lignende, og som leder og koordinerer brandtekniske opgaver i private og offentlige virksomheder.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 9 kursusmoduler og en projektopgave, der kan tages enkeltvis eller samlet som en deltidsuddannelse, der strækker sig over fire semestre. Dertil kommer et adgangskursus for bygningskonstruktører og andre, der ikke har matematik, fysik og kemi på niveau med en ingeniøruddannelse.

Masteren tager som udgangspunkt to år med tre kursusuger pr. semester, men det er også muligt at strække uddannelsen over længere tid eller blot tilmelde sig enkeltkurser.

De tre første semestre indeholder de grundlæggende teoretiske og praktiske elementer i uddannelsen, mens der i fjerde semester udarbejdes en brandteknisk projektopgave.

Du kan gennemføre den samlede uddannelse på to år, samtidig med at du passer et fuldtidsarbejde. I så fald skal du være forberedt på at bruge ca. 420 timer pr. semester på uddannelsen. Timeantallet inkluderer både den tid, der anvendes til at følge undervisningen, og tiden til forberedelse og eventuel rapportskrivning, eksamen og lignende. Du kan også vælge at strække uddannelsen over længere tid end to år og tage nogle færre kurser pr. semester.

En uddannelse i trit med praksis

For at sikre, at uddannelsen er relevant og i trit med markedets behov, er der etableret en følgegruppe, som mødes 1-2 gange om året for at drøfte uddannelsens indhold.

Adgangkursus for bygningskonstruktører

På 0. semester udbydes et adgangskursus for bygningskonstruktører og andre der ikke har matematik, fysik og kemi på niveau med en ingeniøruddannelse.

Se studieordningen

Undervisning

Undervisningen svarer til et studium på halv tid med tre ugers undervisning på DTU pr. semester (fordelt på 3 kurser á 1½ dag pr. kursus). Uddannelsen opbygges af enkeltkurser, der hver afsluttes med eksamen. Den samlede uddannelse har et omfang, der svarer til et års heltidsuddannelse. Uddannelsen følger de generelle DTU-eksamensregler.

Undervisningen foregår i mindre grupper og der lægges vægt på gruppeøvelser, cases og småprojekter. De studerendes erfaringer fra egne jobfunktioner vil i muligt omfang indgå som et aktivt element.

Udbytte

Du bliver i stand til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner inden for brandteknisk projektering og rådgivning, byggesagsbehandling, produktudvikling, forsikring, brandteknisk prøvning og brandinspektion. Eller bestride stillinger som autoriseret brandinspektør eller brand- og beredskabschef.

Uddannelsen opfylder kvalifikationskravet til at kunne søge om certificering som brandrådgiver i brandklasse 3 (BK3), brandklasse 4 (BK4) og tredjepartskontrol.

Du lærer at:

 • Lave beregninger og analysere komplekse scenarier inden for brandsikkerhed
 • gennemføre brandteknisk dimensionering i designfasen af byggeprojekter
 • formulere og følge en brandteknisk rapport og vurdere om sikkerhedsniveauet er opnået
 • tage stilling til teoretiske problemstillinger og metoders begrænsninger inden for det faglige område brandsikkerhed
 • forholde dig konstruktivt og nytænkende til praktiske problemer inden for brandsikkerhed
 • formidle emner relateret til det faglige område brandsikkerhed til både fagfæller og almindeligt interesserede.

Du kan få ansættelse inden for:

 • Rådgivende ingeniørvirksomhed/brandteknisk projektering
 • Brandteknisk byggesagsbehandling hos offentlige myndigheder
 • Brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter
 • Brandforsikring
 • Brandteknisk prøvning
 • Brandinspektion
 • Stillinger som brandinspektører, brand- og beredskabschefer
 • Statslige virksomheder

Du kan hente og printe den fulde kompetenceprofil her

Adgangskrav

For at blive optaget på Master i Brandsikkerhed skal du være uddannet bygningsingeniør eller bygningskonstruktør med bestået adgangskursus og 2 års fultids erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Deltagerne er typisk bygningsingeniører eller bygningskonstruktører. Hvis du har en anden baggrund, fx en teknisk uddannelse kombineret med praktisk erfaring på området, kan du – efter en konkret vurdering – blive optaget på uddannelsen.
Kontakt studieleder Lars Schiøtt Sørensen for at få vurdering.

Matematik, fysik og kemi på højniveau

Bygningskonstruktører og andre der ikke har matematik, fysik og kemi på niveau med en ingeniøruddannelse, skal gennemføre adgangskurset Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygningskonstruktører. Kurset indeholder områder som integraler, differentialer, differentialligninger, lineær algebra, mekanik, kemi, termodynamik, strømningsmekanik m.v.

Anden eksamen end DTU

Studerende med eksamen fra andre ingeniørskoler eller universiteter kan få meritoverførsel for kurser, hvis indhold svarer til masteruddannelsens kurser.

Sprogkundskaber

Det er desuden et krav, at man behersker både dansk og engelsk. Masteruddannelsen foregår generelt på dansk. En mindre del af undervisningen er dog på engelsk, ligesom engelsksproget litteratur og software forekommer.

Priser

Prisen for hele den 2-årige uddannelse inkl. adgangskurset er 141.500*

Priserne er inklusiv forplejning. 

* Hertil skal lægges udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale, software og ekskursioner. DTU forventer, at deltagerbetalingen i stor udstrækning vil blive betalt af deltagernes arbejdsgivere. Når indbetaling af kursusafgift er registreret i DTU’s system, kan den ikke refunderes.  

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Nyhedsbrev

Et par gange om året udsender Master i Brandsikkerhed et nyhedsbrev. Du kan melde dig til nyhedsbrevet via e-mail nedenfor.

Når du melder dig til, giver du tilladelse til, at DTU må sende dig nyheder om bygningers brandsikkerhed og relaterede emner.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Tilmelding

Sted

DTU Lyngby Campus

Start Januar 2025
Pris

141.500,00 kr.

Tilmelding