Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Introduktion til anvendt statistik og R for Ph.d. studerende

Overordnede kursusmål

At gøre deltagererne i stand til at lave en sædvanlig statistisk analyse af egne data og relatere resultaterne til en praktisk problemstilling. Deltagererne vil være i stand til at udføre statistiske analyser ved hjælp af den statistiske programpakke R.

See course description in English

Læringsmål

 • Udføre deskriptive analyser, herunder deskriptive figurer, til at beskrive data.
 • Generere en statistisk hypotese på baggrund af en praktisk problemstilling.
 • Differentiere mellem statistiske metodevalg.
 • Opstille og anvende hyppigt anvendte statistiske regressionsmodeller.
 • Udføre modelkontrol.
 • Udføre estimation og hypotesetest ved brug af hyppigt anvendte statistiske modeller.
 • Fortolke resultaterne fra hyppigt anvendte statistiske modeller, og relatere dem til problemstillingen.
 • Udføre simple statistiske analyser ved brug af R.
 • Fortolke output fra analyser i R.
 • Forholde sig kritisk til resultater fra statistiske analyser.
 • Dokumentere og præsentere resultater i en skriftlig rapport til personer uden statistisk baggrund.
 • Planlægge, udføre og afrapportere en simpel statistisk analyse.

Kursusindhold

Der vil blive undervist i basale statistiske metoder og begreber for ph.d.-studerende med vægt på anvendelser og fortolkning af resultater. Specifikke emner er statistisk inferens og t-tests, simpel og multipel lineær regression, en- og to-sidet varians analyse, kovarians analyse og lineære modeller, kategoriske data, logistisk regression, principal komponent analyse, statistisk rapport skrivning og et yderligere emne. Der indgår en større praktisk opgave, som tager udgangspunkt i den ph.d.-studerendes eget projekt og består i planlægning, udførsel og afrapportering af en statistisk analyse.

Anbefalede forudsætninger

Kurset henvender sig til ph.d. studerende, som har haft et statistikkursus i løbet af deres studietid, men som ikke har haft brug for det og derfor behøver at få statistik genopfrisket fra bunden.
Det vil være en fordel (men ikke et krav) at have haft et introducerende programmeringskursus.

Undervisningsform

Kurset har to dele. Først er der en uge med forelæsninger og øvelser. Derefter en periode på to uger hvor deltagererne analyserer egne data under supervision og afslutter med en rapport. I projektperioden vil der være gruppemøder med en vejleder. Inden den egentlige kursusstart vil der være en dag med introduktion til den statistiske programpakke R.

Fakultet

Bemærkninger

Fremmødekrav til forelæsninger i statistik: Minimum 4 ud af 5 dage, her medregnes introduktionsdagen ikke.

Pladsbegrænsning

Minimum 6, Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02935
Kursustype Ph.d.
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding