Enkeltfag 5 ECTS

Biologisk oceanografi

Overordnede kursusmål

Biologisk oceanografi beskæftiger sig med livet i havene – samspillet mellem organismer og det fysiske og kemiske miljø. Vi vil fokusere på strukturen og funktionen af det marine fødenet og stræbe efter at forstå, hvordan biologiske processer styrer arts interaktionerne og deres reaktioner på miljøpåvirkning, og hvordan globale mønstre fremgår af de individuelle interaktioner. Kurset giver en mekanistisk forståelse af de vigtigste biologiske processer i havets økosystem og deres samspil med det fysisk kemiske miljø. Vi gennemgår de forskellige trofiske niveauer og illustrere forskellige skalaer i det marine miljø, startende på det individuelle niveau, og går videre til globale skalaer i det marine økosystem. Den teoretiske viden vil blive sammenlignet med observationer af udviklingen af forårsblomstring i havet og bruges i en opgave til at evaluere miljøpåvirkningen af hypotetiske offshore-byggeprojekter. Kurset vil sætte de studerende i stand til at værdsætte årsag-konsekvensforhold og vurdere virkningerne af miljøændringer i marine økosystemer og havet generelt.
Kurset behandler FN’s mål for bæredygtig udvikling 14 ‘Liv under vand’, især dets mål for at forebygge og reducere havforurening (14.1) og til bæredygtig styring og beskyttelse af marine og kystnære økosystemer (14.2).

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare de vigtigste faktorer, der påvirker produktivitet og arts interaktioner på forskellige trofiske niveauer i det marine økosystem
  • Beskrive hvordan individuelle interaktioner påvirker processer på populations- og økosystem niveau, og hvordan miljø og menneskeskabte stressfaktorer påvirker marine fødekæder på både økosystem og global skala.
  • Ved hjælp af enkle beregninger demonstrere nogle grundlæggende begreber inden for biologisk oceanografi, såsom fytoplanktonets størrelse afhængighed af næringsstofkoncentrationer eller effekten af fødekoncentrationen på dyreplanktons fødeoptagelse
  • Konstruere enkle konceptuelle fødekæde- og populationsmodeller i havmiljøer og forklarer hvordan de adskiller sig fra trait-based modeller
  • Planlægge og gennemføre et sæson felt studie for at undersøge udviklingen af fytoplankton-forårsblomstringen i Øresund og fortolke resultaterne i forbindelse med litteratur og modelberegninger
  • Analysere og præsentere udvalgt forskning inden for biologisk oceanografi baseret på en nye forskningsartikel
  • Anvende viden om havbiologi til at vurdere miljømæssig bæredygtighed af forskellige off-shore eller kystnære byggeprojekter
  • Præsentere resultaterne af en miljøkonsekvensvurdering for et hypotetisk projekt, der behandler havmiljøet mundtligt og skriftligt

Kursusindhold

Kurset består af fem elementer:
• Økologi af marine organismer, trofiske interaktioner fra bakterier og fytoplankton til havpattedyr og processer i global skala inklusive menneskeskabte forstyrrelser, præsenteret gennem foredrag, quizzer og gæsteforelæsninger
• Regneøvelser for at demonstrere og / eller kvantificere udvalgte processer i havmiljøet
• Eksempler på forskellige modelller af biologiske interaktioner præsenteret gennem forelæsninger og øvelser
• Praktisk erfaring med prøvetagning og analyse af plankton prøver
• Gruppearbejde med anvendelse af biologisk oceanografi for at evaluere virkningerne af menneskeskabte aktiviteter for marine økosystemer
Den første del af kurset er opdelt i de trofiske niveauer: Fytoplankton, mikrobiel løkke, zooplankton, benthos, fiskelarver og havpattedyr, der diskuterer miljøpåvirkning på forskellige skalaer, interaktioner mellem funktionelle grupper og menneskeskabte stressfaktorer. Den anden del af kurset vil fokusere på forskellige modelleringsmetoder og på globale skala processer såsom den biologiske kulstofpumpe og på de miljømæssige udfordringer, som havet står over for. Et gruppearbejde med miljøpåvirkningerne af offshore-projekter og den sæson felt studiet af plankton udviklingen i Øresund vil løbe igennem hele kurset. Kurset inkluderer forelæsninger, øvelser, quizzer, modelpraktik, feltarbejde og laboratorieanalyse og gruppearbejde.

Anbefalede forudsætninger

25301

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 25310
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding