Enkeltfag 10 ECTS

Kemikalier i miljøet

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at forstå og foretage vurderinger af kemiske stoffers skæbne og effekt i miljøet. Værktøjer til vurdering af skæbne og effekt af kemikalier introduceres med henblik på at foretage miljø- og risikovurderinger.

See course description in English

Læringsmål

 • Definere og beskrive basale begreber og termer i miljøkemi, økotoksikologi og miljørisikovurderingen
 • Indsamle relevante data vedr. kemikaliers miljømæssige skæbne og effekter fra internet, håndbøger og databaser
 • Fortolke fysisk-kemiske data for kemikalier i relation til miljømæssig skæbne
 • Kvantificere kemikaliers miljømæssig skæbne under ligevægtsbetingelser
 • Anvende enkle Quantitative Structure Activity Relationships ved beregning af kemikaliers iboende egenskaber
 • Fortolke resultater fra standardiserede bionedbrydelighedstest
 • Gennemføre økotoksikologiske laboratorietests med kemikalier
 • Analysere data og vurdere resultater af økotoksikologiske tests
 • Beskrive testresultater i tekniske laboratorierapporter
 • Klassificere og miljøvurdere kemikalier i overensstemmelse med regulatoriske retningslinier for risikovurdering
 • Summere og evaluere egne og litteraturdata i miljøprofiler af organiske kemikalier.

Kursusindhold

Kurset omhandler kemiske stoffers transport, fordeling, omsætning og effekter i det ydre miljø. Der fokuseres på miljøvurdering af kemiske stoffer ud fra eksponerings- og effektvurderinger. Eksponeringsvurderinger dækker den miljømæssige skæbne af et kemisk stof, dvs. transport, nedbrydning og fasefordeling i forskellige dele af miljøet. Her vil processer som bionedbrydning, hydrolyse, fotolyse, sorption, fordampning og bioakkumulering blive behandlet, idet disse er fundamentale for forståelsen af kemiske stoffers opførsel i miljøet. Processerne relateres til stoffernes fysisk-kemiske egenskaber og kemiske struktur samt til karakteristika for de forskellige dele af miljøet (f.eks. overfladevand, sediment, akvatiske organismer, jord og luft). Beregningsøvelser og computer-baserede modeller til estimation af fordeling i miljøet vil blive anvendt til illustration af kemiske stoffer skæbne i miljøet. Effekt-vurderingerne tager udgangspunkt i økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer. Dette emne dækkes via forelæsning omhandlende de teoretiske aspekter af toksicitetstestning og den lovgivningsmæssige brug af økotoksikologiske resulter. Desuden skal de studerende, i grupper á 3 studerende, indsamle data om kemikalie-egenskaber og udføre teoretiske og praktiske laboratorieøvelser, der inkluderer standardtests for bionedbrydelighed samt flere forskellige økotoksikologiske standardtests med forskellige organismer (f.eks. bakterier, alger og krebsdyr).

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, laboratorieøvelser i grupper, computerøvelser, opgaveregning

Fakultet

Bemærkninger

AMS-Kursus
Hvis kun få studerende til eksamen vil denne kunne afholdes som en mundtlig eksamen.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 63.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12237
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding