Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Jord- og Grundvandsforurening

Overordnede kursusmål

Kursets mål er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder i relation til jord- og grundvandsforurening, håndtering af forurenet jord, risikovurdering og overordnet projektering af afværgemetoder.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for forureningstyper og –stoffer
  • Beskrive forurenende stoffers egenskaber og transport i overfladevand, jord- og grundvand
  • Forklare V1 og V2 kortlægning
  • Designe forureningsundersøgelser og foretage risikovurdering
  • Håndtere forurenet jord i forbindelse med bygge- og infrastrukturprojekter
  • Vælge relevant afværgemetode og skitsere løsning
  • Beskrive metoder til vand- og jordprøvetagning og redegøre for gængse målemetoder og måleudstyr
  • Kende og fortolke eksisterende lovkrav, standarder og anvisninger inden for området
  • Anvende computerbaserede risikovurderingsværktøjer og LCA-værktøjer for understøttelse af miljømæssige og økonomiske konsekvensvurderinger

Kursusindhold

Ethvert bygge- og infrastrukturprojekt omfatter jordhåndtering, og i kurset lærer du, at håndtere jorden bæredygtigt og i relation til lovgivningen og nødvendige tilladelser. Du lærer også hvordan man tager jordprøver og analyserer for forurening i vand og jord. I den forbindelse er det vigtigt med viden om forureningskomponenter og deres egenskaber. Endvidere kommer du til at arbejde med design af forureningsundersøgelser, kortlægning af forurening og risikovurdering samt med afværgemetoder.

Anbefalede forudsætninger

62317/62328

Undervisningsform

Forelæsning, øvelser, kursusopgaver, prøvetagning, studenterfremlæggelser

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur: 3. semester
Kurset er en obligatorisk del af fagpakkerne Infrastruktur + Forsyning & Energi
Arktisk Byggeri og Infrastruktur: 4. semester.

Programmet JAGG anvendes (JAGG – regneark til risikovurdering af jord, afdampning, gas og grundvand)
Programmet REMS (Remediation strategy for soil) redskab for bæredygtige valg vil blive introduceret.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62268
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding