Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Bygningsprojekteringsprojekt

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at give de studerende erfaring med at gennemføre udvalgte faser jf. FRI’s ydelsesbeskrivelse i forbindelse med projektering af en bygning. Projektet skal gennemføres i et digital miljø.
Projektemnet, som den studerende selv vælger, kan omhandle fundering, statiske systemer, materialevalg, klimaskærm, energiberegninger, varme og ventilation, vand,, sprinkling, afløb eller brandsikring.
Kursets mål er desuden at udvikle den studerendes redskaber til at define et projekt inden for givne rammer og gennemføre dette projekt på en struktureret måde.
Kursets mål er desuden at de studerende inden for den valgte faglighed ved selvstudie tilegner sig den nødvendige viden for at kunne udarbejde hovedprojekt.

De studerende kan indenfor den frit valgte faglighed:
– opnå kendskab til bygninger: klimaskærm, statiske systemer, installations- og energiforhold,
– erhverve sig grundlæggende færdigheder i projektering inden for en udvalgt faglighed.
– opnå færdigheder i at løse opgaver i et tværfagligt projekteringsteam, sikre tværfaglighed og kunne redegøre for dette.
– opnå færdigheder i at udarbejde projekter for bygninger, så de opfylder nutidige og fremtidige krav til indretning, bæredygtighed og resssourceforbrug,
– kunne anvende erhvervets digitale projekterings- og kommunikationsværktøjer med vægt på Revit.

See course description in English

Læringsmål

  • Definere kravene til en projektfase (jf. fri’s ydel i forbindelse med et byggeri
  • Tilpasse kravene til lokale regler og forhold
  • Projektere et delemne i forbindelse med opførelse af en bygning under hensyntagen til byggeriets helhed.
  • Arbejde i et digital miljø
  • Redegøre for faserne i et projektarbejde
  • Opstille alternative løsningsforslag, og analysere forslagenes fordele og ulemper , og ud fra dette vælge den optimale løsning
  • Fremstille og formidle tekniske tegninger på projektforslags- og udbudsprojektniveau
  • Fremstille og formidle en teknisk dokumentationsrapport

Kursusindhold

Kursets formål er at give den studerende mulighed for at dels i gruppen at udarbejde et projektforslag for en given bygning og dels individuelt fordybe sig i en del af et hovedprojekt.

Centrale elementer:
– Bygningsprojektering
– Problemformuleret projektarbejde
– Digitale værktøjer anvendes i omfang som er normal praksis indenfor erhvervet.

Anbefalede forudsætninger

62318

Undervisningsform

Projektorganiseret løsning af kursusarbejder. Herudover Holdundervisning og selvstudier

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur: 2. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62327
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding