Diplom Dansk 15 ECTS

Afgangsprojekt for Diplomuddannelsen i Operations & Supply Chain Management

Afgangsprojektet afslutter Diplomuddannelsen i Operations & Supply Chain Management. Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af 2 undervisningsdage, en skriftlig projektrapport, samt et mundtligt forsvar af denne. 

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Formål

Formålet med afgangsprojektet er gennem brug af fagområdets teorier og metoder at identificere og analysere en praktisk problemstilling samt udvikle løsninger på problemstillingen.

NB!
Kursussproget vil være engelsk, men det meste af undervisningsmaterialet er på dansk. Eksamensrapporten kan skrives på dansk eller engelsk.
The course language will be English, but most of the teaching material is in Danish. The exam report can be written in Danish or English

Praktisk information

Afgangsprojektet sættes i gang med to undervisningsaftener, hvor der introduceres til brugen af metode og teori i større skriftlige projekter.

Undervisning: To undervisningsdage fra kl. 17.00-20.30. Herefter individuel vejledning. Projektaftalen vil være tilgængelig på Inside til download ved din første undervisningsgang.

Indsendelse af projektaftalen træder ikke i stedet for din tilmelding.

Eksamen: Afgangsprojektet skal afleveres på dagen for aflevering senest, kl. 23.59. Afgangsprojektet afleveres elektronisk via DTU Inside. Eksamensdatoer kommer senere.

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen, der skal gennemføres inden for 6 år, jf. Bek. nr. 933 af 13/06/2022.

(Der tages forbehold for ændringer)

Indhold

Undervisningen i projektmetode kommer omkring følgende temaer:

 • Opstart af afgangsprojektet og introduktion til projektmetode 
 • Indledende beskrivelse af problemanalyse og identificering af projektets problem
 • Planlægning af projektets aktiviteter
 • Valg af teorier, metoder og modeller
 • Udvikling og implementering af løsning

Herefter gennemføres afgangsprojektet med løbende vejledning. Vejlederen skal godkende problemformuleringen.

Eksamen

Eksamensform: Eksaminationen er et mundtligt forsvar samt dialog med afsæt i skriftlig opgave. Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på 2 eller 3 studerende.

Opgavens omfang: 40 til 50 normalsider á 2400 anslag inkl. mellemrum  (i alt max. 120.000 anslag) ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag. Rapporten kan udvides med max. 20 normalsider pr. studerende.

Bedømmelse er med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel det skriftlige produkt, præsentation af projektet og det mundtlige forsvar. Bedømmelsens resultat er udtryk for en helhedsvurdering af det skriftlige produkt, præsentation og det mundtlige forsvar. Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper. 

Til eksaminationen er der afsat i alt 60 minutter til en studerende, 90 minutter til grupper med to studerende og 120 minutter til grupper med tre studerende (oplæg samt eksamination og votering).

Dato for aflevering og eksamen: Oplyses på DTU Inside.

Læringsmål

Viden og forståelse
 • Refleksion over faglige metoders anvendelse og begrænsninger
 • Anvendelse af fagområdets teorier og metoder til en konkret problemstilling
Færdigheder
 • Identificering af centrale problemstillinger for virksomhedens operations og supply chain
 • Valg af relevant teori og relevante metoder til at forstå problemstillingen og identificere problemets årsager
 • Foretage metodevalg, der sikrer pålidelige data, valide analyser, og løsninger, der faktisk virker 
 • Indsamling og analyse af data så relationer mellem projektets problem og dets årsager er fundet
 • Forstå hvad data er i et projekt inden for operations og supply chain fagområdet og forstå hvordan man forholder sig kritisk til data i indsamlingen
 • Kommunikation af analyseresultater og en rød tråd mellem problem, årsager og løsninger
 • Beskrive og illustrere en løsning skriftligt og gennem præsentationer
 • Planlægning af løsningers implementering, herunder projektplanlægning, design af projektorganisation og forandringsledelse 
Kompetencer
 • Skal kunne formulere et konkret projektformål og problemstilling præcist og forståeligt
 • Skal kunne gennemføre analyser af problemets årsager samt udvikle effektive og gerne innovative løsninger
 • Skal kunne argumentere for alle valg og udvikle konkrete anbefalinger til implementering
 • Skal kunne bringe uddannelsens færdigheder i anvendelse i egen virksomhed/hverdag
 • Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Tilmelding

Varighed

2 onsdage, kl. 17.00-20.30

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

14.500,00 kr.

Tilmelding