Diplom Dansk 15 ECTS

Afgangsprojekt for Diplomuddannelsen i Ledelse

Afgangsprojektet afslutter Diplomuddannelsen i Ledelse. Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af 2 undervisningsdage, en skriftlig projektrapport, samt et mundtligt forsvar af denne. 

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til selvstændigt at kunne identificere og analysere en kompleks ledelsesmæssig problemstilling og med anvendelse af begrundede, udvalgte teorier og undersøgelsesmetoder, formulere og begrunde reflekterede ledelsesmæssige handlingsmuligheder samt formidle disse til organisationen eksternt og internt.

Praktisk information

Afgangsprojektet sættes i gang med to undervisningsaftener, hvor der introduceres til brugen af metode og teori i større skriftlige projekter.

Undervisning: To undervisningsdage fra kl. 17.00-20.30. Herefter individuel vejledning. Projektaftalen vil være tilgængelig på Inside til download ved din første undervisningsgang.

Indsendelse af projektaftalen træder ikke i stedet for din tilmelding.

Eksamen: Afgangsprojektet skal afleveres på dagen for aflevering senest, kl. 23.59. Afgangsprojektet afleveres elektronisk via DTU Inside. Eksamensdatoer kommer senere.

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen, der skal gennemføres inden for 6 år, jf. Bek. nr. 933 af 13/06/2022.

(Der tages forbehold for ændringer)

Læringsmål

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne udvælge ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder som grundlag for analyse af den valgte problemstilling
  • Kunne formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation.
Kompetence

Det er målet, at den studerende kan:

  • På reflekteret baggrund udvikle og begrunde valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger
  • Udvikle egen ledelsespraksis og ny viden i samspil med organisationens udvikling.  

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

  • Lektionslængde
  • Undervisningsministeriets tilskudstakst
  • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

  • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
  • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Tilmelding

Varighed

2 onsdage, kl. 17.00-21.30

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

14.500,00 kr.

Tilmelding