Diplom Dansk 15 ECTS

Afgangsprojekt for Diplomuddannelsen Engineering Business Administration (EBA)

Afgangsprojektet afslutter Diplomuddannelsen Engineering Business Administration (EBA). Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af 2 undervisningsdage, en skriftlig projektrapport, samt et mundtligt forsvar af denne. 

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Formål

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en praktisk problemstilling, og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder ud fra uddannelsens moduler.

Praktisk information

Afgangsprojektet sættes i gang med to undervisningsaftener, hvor der introduceres til brugen af metode og teori i større skriftlige projekter.

Undervisning: To undervisningsdage fra kl. 17.00-20.30. Herefter individuel vejledning. Projektaftalen vil være tilgængelig på Inside til download ved din første undervisningsgang.

Indsendelse af projektaftalen træder ikke i stedet for din tilmelding.

Eksamen: Afgangsprojektet skal afleveres senest 17. december 2023, kl. 23.59. Afgangsprojektet afleveres elektronisk via DTU Inside. Eksamensdatoer kommer senere.

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen, der skal gennemføres inden for 6 år, jf. Bek. nr. 1012 af 02/07/2018.

(Der tages forbehold for ændringer)

Indhold

Projektmetodeundervisningen omhandler følgende temaer:

 • Opstart, introduktion til projektmetode og afgangsprojekt.
 • Indledende beskrivelse af problemstilling, projektets faser.
 • Formål, afgrænsning, problemformulering, valg af teorier og modeller.
 • Informationsbehov, metodevalg og dataindsamling, analyse og præsentation.

Herefter gennemføres afgangsprojektet med løbende vejledning.

Eksamen

Eksamensform: Eksaminationen er et mundtligt forsvar samt dialog med afsæt i skriftlig opgave. Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på 2 eller 3 studerende.

Opgavens omfang: min.40 – max.50 normalsider á 2400 anslag inkl. mellemrum  (i alt max. 120.000 anslag) ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag.
Rapporten kan udvides progressivt med max. 20 normalsider pr. studerende.

Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.
I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel det skriftlige produkt, præsentation, som det mundtlige forsvar. Bedømmelsens resultat skal være udtryk for en helhedsvurdering af det skriftlige produkt og det mundtlige forsvar.
Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Fordelingen af det individuelle ansvar i en gruppebaseret opgave skal tydeligt fremgå i rapporten.

Til eksaminationen er der afsat i alt 60 minutter til en studerende, 90 minutter til grupper med to studerende, og 120 minutter til grupper med tre studerende (oplæg samt eksamination og votering).

Dato for aflevering og eksamen: Oplyses på DTU Inside

Læringsmål

Viden og forståelse
 • Skal kunne forstå det videnskabsteoretiske erkendelsesgrundlag relateret til de metoder og teorier der anvendes i afgangsprojektet.
 • Skal kunne forstå at flere metoder rigtigt anvendt giver højere samlet validitet i undersøgelser. 
 • Skal kunne anvende viden om økonomiske, markedsføringsmæssige, ledelses- og organisationsteorier samt dertilhørende metoder på en reflekteret måde
Færdigheder
 • Skal relevant kunne udvælge og vurdere en eller flere metoder til indsamling af empiri.
 • Skal relevant udvælge teorier og modeller, der kan give projektet befrugtende perspektiver
 • Skal kunne indsamle empiri, der opbygger det nødvendige argumentationsgrundlag
 • Skal kunne vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder samt forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis
 • Skal kunne formidle komplekse problemstillinger i forhold til organisationen
Kompetencer
 • Skal kunne formulere et konkret projektformål kort og præcist
 • Skal kunne konkludere på det foreliggende argumentationsgrundlag og komme med anbefalinger til initiativer, der kan tage hånd om de udfordringer projektet søger løsninger på.
 • Skal kunne bringe uddannelsens færdigheder i anvendelse i egen virksomhed / hverdag
 • Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, kan du finde den tilknyttede litteratur til det aktuelle semester her.

Tilmelding

Varighed

kl. 17.00-20.30, Onsdag den 6/9 og 4/10

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start 6. september 2023
Pris

14.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding