Enkeltfag 5 ECTS

Fiskerigenetik og conservation af akvatisk biodiversitet

Overordnede kursusmål

Det overordnede formål med dette kursus er at give de studerende viden om, hvorledes vilde fisk er opdelt i genetisk adskilte populationer. Gennem forelæsninger, praktisk laboratoriearbejde og seminarer skal de studerende kunne forstå og analysere, hvorledes den genetiske sammensætning og evolution er betydende for populationernes overlevelse og produktivitet, og hvorledes menneskeskabte påvirkninger, såsom klimaændringer og fiskeri kan føre til evolutionære ændringer i bestandene. De studerende vil lære, hvorledes genetiske data genereres i praksis i laboratoriet, kan bruges til at identificere arter og analysere, hvorledes fisk er opdelt i populationer samt anvendes som praktisk værktøj i fiskeriforvaltningen. Endelig forventes de studerende at være i stand til at analysere, hvilke konsekvenser forskellige forvaltningstiltag kan have for den genetiske diversitet og overlevelsen af vilde fiskepopulationer.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå fundamentale populationsgenetiske sammenhænge. Dette inkluderer forståelse af centrale begreber såsom selve populationsbegrebet, genflow, effektiv populationsstørrelse, selektion og lokal tilpasning.
  • Gennemføre praktisk DNA arbejde i laboratoriet, inklusiv DNA ekstraktion, PCR analyse og genotypning af morderne DNA markører.
  • Forstå centrale begreber og anbefalinger i conservationbiologi, såsom anbefalinger for effektiv populationsstørrelse for at undgå indavl og tab af vigtige egenskaber og design af beskyttede habitater.
  • Opnå viden om genetiske markører og forståelse for deres anvendelighed i populationsgenetiske analyser og i praktisk fiskeriforvaltning, inklusiv bestandsvurdering og fiskerikontrol
  • Analysere populationsgenetiske data med statistiske metoder af relevans for fiskeriforskning og –forvaltning så som klassiske analyser til genetisk identifikation af adskilte populationer, estimering af effektiv populationsstørrelse og genflow, assignment tests og mixed-stock analyse til anvendelse i bestandsvurdering og fiskerikontrol .
  • Opnå viden om den nyeste udvikling indenfor genom-forskningen, og hvorledes disse metoder kan anvendes indenfor fiskeriforskning og –forvaltning. Dette inkluderer metoder til storskala screening af økologisk vigtige gener med henblik på at opnå viden om lokale tilpasninger til det fysiske, kemiske og biologiske miljø, samt analyse af gen-ekspression til vurdering af miljøinduceret stress.
  • Analysere og vurdere hvilke konsekvenser, ødelæggelse af habitater samt fiskeri-induceret selektion og klimaændringer kan have på fiskepopulationers genetiske sammensætning og fremtidige evolution, samt de resulterende konsekvenser for populationernes demografi.
  • Analysere og vurdere, hvilke genetiske, evolutionære og resulterende demografiske konsekvenser forskellige forvaltningstiltag kan have for vilde fiskepopulationer, såsom regulering af fiskeriet gennem mindstemål og fangstrestriktioner, etablering af marine reservater samt udsætninger af opdrættede fisk.

Kursusindhold

Kurset er baseret på en række case studies og praktisk laboratoriearbejde, som samlet illustrerer hvordan morderne DNA baserede metoder anvendes til analyse af fiskebestande. Genetiske metoder anvendes til at definere forvaltningsområder, estimere bestandsstørrelse, til identifikation af ulovligt fiskeri, bevarelse of genetiske ressourcer og til genetisk monitering af effekten af menneskelig aktivitet, såsom fiskeri, udsætning og global opvarmning.
Kurset gennemgår basale koncepter indenfor populations-genetikken om hvordan genetisk variation er fordelt mellem bestande. Gennemgangen inkluderer en diskussion af hvordan selektion påvirker bestandene og hvordan bestandene kan tilpasse sig til det lokale miljø gennem evolution, såkaldt ”lokal tilpasning”. Diskussionen vil blive integreret med klassiske begreber indenfor conservation biologien, såsom minimums bestandsstørrelse for at undgå indavl, tab af genetisk diversitet og evolutionært potentiale.
Den seneste udvikling indenfor genetik – og genom-forskningen vil blive gennemgået med speciel fokus på fisk, hvilket giver hele nye muligheder for at koble genernes funktion med fiskenes fysiologi, adfærd og livshistorie, samt for at identificere arter i miljøprøver (e-DNA) og forarbejdede fiskeprodukter. De forskellige emner vil blive integreret gennem en evaluering af hvordan menneskelig miljøforandringer påvirker bastandenes genetik og hvilken effekt forskellige forvaltningstiltag såsom marine reservater kan have på fiskenes genetiske diversitet.
De studerende vil blive bedt om at udvælge deres eget case studie, som skal danne basis for en afleveringsopgave.

Undervisningsform

Se engelsk kursusbeskrivelse

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #2 (Zero hunger), #12 (Responsible consumption and production) og #14 (Life below water)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 25313
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding