Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videregående elektromagnetisme

Overordnede kursusmål

Deltagene skal opnå en forståelse af videregående elektromagnetiske begreber og metoder, som gør dem i stand til at løse komplekse tekniske problemer og forbereder dem til forskning inden for anvendt elektromagnetisme.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare Maxwells’ ligninger, grænsebetingelser, Poynting’s sætning, samt begreberne elektromagnetisk energi og effekt i tilstedeværelsen af elektriske såvel som magnetiske kilder
  • forklare interaktion imellem bølger og materialer igennem lednings-, polariserings-, og magnetiserings mekanismer med særlig vægt på den harmoniske oscillator model og dispersion i dielektriske materialer.
  • definere vektor-potentialer, opstille deres bølgeligningerne, og udlede løsninger i form af udstrålingsintegraler for både potentialer og felter
  • løse bølgeligninger med separationsmetoden for rektangulære, cirkulære cylindriske og sfæriske koordinater og forklare de underliggende bølgeløsninger
  • forklare og anvende elektromagnetiske principper og sætninger som f.eks. entydighed, dualitet, spejlbilledemetoden, reciprocitetssætningen og ækvivalensprincipper
  • bestemme Green’s funktioner for en række åbne og lukkede kanoniske problemer, samt forstå og anvende Green’s funktionsmetode til at løse grænseværdiproblemer
  • forstå, forklare og anvende integrallignings teknikker til numerisk løsning af åbne og lukkede grænseværdiproblemer
  • forklare og anvende spektraludviklinger af felter i plane, cirkulære cylindriske og sfæriske bølger, samt anvende dem til at løse simple cylindriske bølgelederproblemer og to- og tredimensionelle spredningsproblemer
  • bestemme udstrålede felter fra simple såvel som komplekse kilder, og undersøge deres nær- og fjernfelter
  • forklare og anvende en række analytiske og numeriske beregningsteknikker, og vurdere deres område af validitet og nøjagtighed.

Kursusindhold

Kurset vedrører udstrålingen og udbredelse af elektromagnetiske bølger samt disses spredning fra, og interaktion med, objekter med kompleks geometri og/eller komplekse materialer:
1. Maxwell’s ligninger med magnetiske kilder og grænsebetingelser
2. Elektromagnetiske egenskaber af materialer
3. Udstråling fra kilder, vektorpotentialer og udstrålingsintegraler
4. Bølgeligning og løsnigner i rektangulære, circulære cylindriske og sfæriske koordinater
5. Cirkulære bølgeledere
6. Elektromagnetiske principper og sætninger
7. Green’s funktioner og metoder
8. Integralligninger
9. Spredning af plane bølger fra to- og tredimensionelle ledende og dielektriske objekter.

Anbefalede forudsætninger

10036/30400/31400, Deltagerne skal besidde forudsætninger i grundlæggende elektromagnetisme svarende til et typisk bachelorkursus omfattende: elektro- og magnetostatik; ledere, dielektrika og magnetiske materialer; Maxwell’s ligninger på differential- og integralform; udbredelse af plane bølger, samt deres refleksion og transmission ved plane grænseflader.

Endvidere skal deltagerne føle sig trygge med: rektangulære, cirkulære cylindriske og sfæriske koordinatsystemer i tredimensionelt rum; vektoranalyse med underliggende gradient-, divergens- og rotations begreber, og de tilhørende integralsætninger; samt fasor notation for tids-harmoniske felter.

Undervisningsform

Kurset består af forelæsninger, opgaveregning, og projektarbejde.

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af online quizzes.

Kurset er forudsætning for 31430 Videregående Antenneteknik og Målinger og giver en stærk baggrund for udførelse af specialkurser og eksamensprojekter inden for anvendt feltteori.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Kursus ID 30428
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding