Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Fysiologisk fluidmekanik

Overordnede kursusmål

Introducere studerende til anvendelse af fluidmekaniske principper i kliniske problemstillinger i det kardiovaskulære system, samt i analyse af kardiovaskulære devices’ funktion og effekt.
Opstille og anvende matematiske modeller og metoder i problemstillinger inden for fysiologisk fluidmekanik med fokus på blodet strømning.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere kliniske problemstillinger som hjertefejl (septum-defekt og klapinsufficiens) og dyb venetrombose ved hjælp af begreber fra fluidmekanik.
  • Forklare virkningen af kardiovaskulære devices ud fra en fluidmekanisk analyse.
  • Redegøre for principperne i blodtryksmåling og liste mulige målemetoder.
  • Redegøre for og anvende fluiders basale mekaniske egenskaber, kinematik og de gældende bevarelsessætninger for fluider.
  • Opstille, reducere og evaluere fluidmekaniske modeller for en klinisk relevant problemstilling og et kardiovaskulært device.
  • Udlede Navier-Stokes ligning for usammentrykkelige væsker og redegøre for alle elementer i Navier-Stokes ligning.
  • Udlede og anvende Bernoullis ligning til analyse af flow fænomener i det kardiovaskulære system.
  • Bruge computersimuleringer i COMSOL Multiphysics til analyse af kliniske problemstillinger og kardiovaskulære devices.
  • Dokumentere og formidle teknisk og sundhedsfagligt information i form af powerpoint præsentation, laboratoriejournal og videnskablig artikel.
  • Evaluere og give konstruktiv feedback på eget og andres arbejde.

Kursusindhold

1. Kliniske problemstillinger: Hjertefejl (septum-defekt og klapinsufficiens) og dyb venetrombose
2. Kardiovaskulær devices og behandlingsmetoder: Kunstige hjerteklapper, vena cava filtre, blodtryksmåling med intrvaskulært kateter
3. Blodtryksmåling: Klinisk måling af blodtryk, hydrostatisk tryk, statisk og dynamisk tryk
4. Grundlæggende begreber: Kontinuitetsbegrebet, overflade- og volumenkræfter, sammentrykkelighed, opdrift, overfladespænding og kapillareffekten
5. Bernouillis ligning: Energimængde i væsker, tryk-volumen kurver
6. Væskers kinematik: Hastighedsfelt, flow rate, accelerationsfelt, hastighedsgradienttensoren, rotation, aksial extension, volumenekspansion, vinkeldeformation, deformationsratetensoren, rotationstensoren
7. Massebevarelse på differentiel form og integralform, Lebniz teorem, Gauss teorem, differentialoperatorer i cylinder koordinatsystemet
8. Impulsbevarelse af systemvolumen udtrykt ved kontrolvolumen, kræfter på et fluidelement, traktionsvektoren, divergens af en dyade, divergens af en tensor, Cauchy´s ligning i kartesiske og polære koordinatsystemer
9. Fluiders konstitutive ligninger: Symmetri i stress tensor, symmetrier i isotrope fluiders stivhedstensor, Lamé konstanterne, viscositet, Newtonske og ikke-Newtonske fluider
10. Navier-Stokes ligning: Divergens af stress tensoren, Navier-Stokes ligning for sammentrykkelige og usammentrykkelige fluider
11. Comsol simuleringer af blodets strømning i kliniske problemstillinger og kardiovaskulære devices
12. Planlægning og udførelse af projektarbejde i grupper, samt evaluering af eget og andres arbejde.

Anbefalede forudsætninger

01005, Differentialligninger, vektoranalyse, mekanik

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveløsning, miniprojekter.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er et teknologisk linjefag på bacheloruddannelsen Medicin og Teknologi.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 35.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Kursus ID 22451
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 3
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding