Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Anvendt katalyse

Overordnede kursusmål

Et tværfagligt kursus som giver fundamental indsigt i virkemåden af hovedtyper af katalysatorer, samt indblik i grundlæggende principper og reaktionstekniske metoder som kan anvendes til at opnå ressourceeffektive og bæredygtige kemiske reaktioner. Den studerende vil også erhverve viden om hvordan forskellige hovedtyper af katalysatorer fremstilles, karakteriseres på nanometer-skal samt testes for katalytisk aktivitet og derved opnå forståelse for sammenhængen mellem strukturelle egenskaber og katalytisk aktivitet. Endvidere vil den studerende få grundig indsigt i den katalytiske teknologi for udvalgte processer fra den kemiske industri.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive de vigtigste industrielle katalytiske processer og katalysatorer,
  • beskrive principper og metoder som knytter sig til grøn og bæredygtig kemi, samt anvende disse til at vurdere bæredygtigheden af industrielt katalyserede processer
  • beskrive katalytiske processer på nano-, meso- og makroniveau
  • opskrive en katalytisk reaktion i en mulig reaktionsmekanisme og forklare de elektroniske og steriske effekter som har indflydelse på reaktionsforløbet
  • udvælge og anvende forkellige metoder til at fremstille heterogene og homogene katalysatorer
  • afgøre om heterogene og homogene katalysatorers opførsel kan tilskrives intrinsiske egenskaber ved katalysatoren
  • udvælge mulige fysisk-kemiske teknikker til at karakterisere heterogene og homogene katalysatorer og bruge disse til at afgøre deres struktur og virkemåde
  • selvstændigt opsøge viden om katalyse og katalysatorer, samt formidle denne i en skriftlig og mundtlig form
  • arbejde i en gruppe og individuelt præsentere et projektarbejde, hvor praktiske og teoretiske elementer i kurset illustreres

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger og gruppearbejde som dækker en bred vifte af emner: Introduktion til hovedtype katalysatorer, fremstillingsmetoder, reaktionskinetik, procesteknik, karakteriseringsteknikker samt struktur og reaktivitet af modelkatalysatorer og industrielle katalysator. Desuden behandles en række principper og metoder som knytter sig til grøn og bæredygtig kemi med henblik på at opnå miljøvenlig energi- og kemikalieproduktion, herunder flerfase katalyse og alternative reaktionsmedier.
Kursets projektdel vil i høj grad blive knyttet til forskning der udføres i Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi på Kemisk Institut.

Anbefalede forudsætninger

Faglig viden svarende til teknologiske liniefag for Bachelor i Kemi og Teknologi.
28241 Reaktionskinetik og katalyse eller 26124 Koordinationskemi

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde (samundervisning med kursus 26510) samt et projektforløb hvor der via litteraturstudier indgår fordybelse i udvalgte katalytiske processer og teknologier fra kemisk industri. Projekterne afsluttes med en individuel afrapportering/præsentation.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Kursus ID 26950
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

10.600,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding