Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter

Overordnede kursusmål

Kurset vil give en tværfaglig tilgang til risikoanalyse indenfor fødevaresikkerhed. Risikoanalyse er et internationalt anerkendt koncept og et centralt beslutningsværktøj for risikohåndtører, fx myndigheder og producenter, til vurdering af fødevaresikkerhed og fastlæggelse af principper for fremtidens forbrugerbeskyttelse. I henhold Codex Alimenatarius Kommissionen består risikoanalysen af tre komponenter: Risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikation. Risikovurderingen er den videnskabelige, strukturerede og systematiske proces, der har til formål at analysere de potentielle sundhedsskadelige effekter og risikoen ved specifikke eksponeringsscenarier af kemiske stoffer eller mikroorganismer i fødevarer.

Fokus i undervisningen vil lægges på risikovurdering, men risikohåndtering og beslutningstagning, herunder økonomiske overvejelser, samt risikokommunikation, risikoopfattelse og accept blandt forskellige interessenter vil også blive præsenteret og diskuteret. Derudover vil kurset diskutere mulige synergier og konflikter mellem bæredygtig fødevareproduktion og håndtering af fødevarerisici.

De studerende vil vælge to case studier, på hvilke de vil udføre en risikovurdering, herunder identificere de nødvendige data. På grundlag af risikovurderingen, vil de blive bedt om at fremlægge forslag til forebyggelse og bekæmpelse af strategier, herunder drøftelse af andre faktorer, som fx bæredygtighed, risikoopfattelse, etiske og økonomiske spørgsmål, som skal indgå i beslutningsprocessen. Endelig vil metoder til kommunikation af resultater og konsekvenser blive drøftet.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for de internationale principper for kemisk og mikrobiologisk risikoanalyse
  • Forklare principper for overvågning og kontrol af forekomsten af kemiske stoffer og mikroorganismer i hele fødevareproduktionskæden
  • Analysere relevante data (fx overvågningsdata og laboratorieresultater) og fortolke disse med henblik på risikovurdering
  • Udarbejde simple kvantitative risikovurderinger og fortolke resultaterne af risikovurderinger foretaget af andre
  • Deltage aktivt i vurdering og håndtering af fødevarebårne risici
  • Anbefale yderligere undersøgelser eller iværksættelse af tiltag med henblik på at sikre effektiv forebyggelse og kontrol, og samtidigt sikre at bæredygtigheden ikke kompromitteres
  • Opsummere og præsentere resultaterne af epidemiologiske studier og risikoanalyser til forskellige grupper, herunder nationale og internationale myndigheder, erhverv og forbrugere
  • Anbefale aktiviteter der kan afhælpe aktuelle nationale og internationale fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger

Kursusindhold

Se engelsk version af kursusbeskrivelsen

Anbefalede forudsætninger

Basal statistiske evner. Kendskab til Excel eller statistisk software som fx R® vil være en fordel.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Kursus ID 23F14
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding