Finansiering af diplomkurser og -efteruddannelser på DTU

Få finansieret dit kompetenceløft

Dine muligheder for finansiering af kompetenceudvikling afhænger af, hvilken overenskomst du er ansat under, da de fleste fonde er oprettet som en del af overenskomstaftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Nogle fonde er for offentligt ansatte – andre for privatansatte.

Reglerne og midlerne varierer en del. Derfor kan du i denne oversigt finde links til de enkelte finansieringsmuligheder med mere information samt kontaktoplysninger på de enkelte organisationer. DTU Learn for Life henviser til at kontakte de enkelte organisationer for korrekt besvarelse af eventuelle spørgsmål, specifikke kriterier og betingelser.

Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du er ansat under, så kig i din ansættelseskontrakt. Alternativt kan du spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Få overblik over diplomkurser og -efteruddannelser på DTU.

Kompetencefonde

Medarbejdere ansat efter en overenskomst har ofte mulighed for at søge tilskud til efter- og videreuddannelse fra en kompetencefond.

Fondsmidlerne er indbetalt af virksomheder, der har medarbejdere ansat under den pågældende overenskomst. Der findes omkring 75 kompetencefonde. Fondene administreres meget forskelligt, så læs mere på de enkelte fondes hjemmesider.

Ty­per af til­skud
Fondene yder forskellige former for tilskud, typisk til dækning af deltagerbetaling, transport og undervisningsmaterialer. Hos nogle fonde er det muligt at søge tilskud til dækning af løn og vikartimer.

Betingelser
Det er forskelligt fra fond til fond, hvilke kurser og uddannelser der gives støtte til. Hør nærmere hos de enkelte fonde.

Va­rig­hed
Der er tale om tidsbegrænsede ordninger, da de følger overenskomstaftalerne.

Kom­pe­ten­ce­fon­de for of­fent­ligt an­sat­te

Når du er offentligt ansat kan du typisk søge finansiering på op til 30.000 kr. til diplomkurser og -efteruddannelser i en af nedenstående kompetencefonde:

Kom­pe­ten­ce­fon­de for privatansatte

Undersøg hvilke kompetencefonde, der er inden for dit fagområde.

En del kompetencefonde administreres af Pension Danmark, som på deres hjemmeside har en liste over en række kompetencefonde.

Se liste over kompetencefonde hos Pension Danmark

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Læs mere her: Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Omstillingsfonden (VEU)

Ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau kan få op til 10.000 kr. om året til efteruddannelse fra Omstillingsfonden. Alle i målgruppen kan søge penge til at deltage i et eller flere moduler på en på diplomuddannelse – pr. 1. januar 2024 dog ikke i ledelse.

Vær opmærksom på, at ansøgninger først kan behandles, når den tilhørende blanket er udfyldt og medsendt.

Læs mere her: Omstillingsfonden (VEU)

Bruttolønsordning

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, bredbånd, massage, uddannelse eller aviser).

Arbejdsgiverbetalt uddannelse

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

Bruttolønsordningen er et mellemværende mellem den studerende og dennes arbejdsgiver samt SKAT. DTU varetager blot henvisningen til ordningen.

Læs mere her: Bruttolønsordning

Adgangskrav for diplomundervisning