Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Videnskabsteori og produktionstekniske metoder

Overordnede kursusmål

Kurset har som mål at udvikle deltagernes metodebevidsthed og evne til at vurdere og anvende forskellige metoder ved løsning af komplekse produktionstekniske problemstillinger. Herunder deres evne til at arbejde med såvel kvantitative som kvalitative metoder.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for kursets centrale videnskabsteoretiske begreber og metoder.
  • Redegøre for og anvende hensigtsmæssige metoder og teknikker til problemanalyse og problemidentifikation.
  • Redegøre for formålet med og indholdet i problemformuleringsprocessen samt gennemføre denne i praksis.
  • Formulere og argumentere for konkrete undersøgelsesspørgsmål og analyser med udgangspunkt i problemformuleringen.
  • Finde og udvælge ingeniørmæssig teori og metoder samt anden information, der kan bidrage til løsningen af beskrevne problemer eller problemstillinger.
  • Vælge og argumentere for relevant undersøgelsesdesign, og herunder kunne argumentere for valg af teknikker til dataindsamling, dataanalyse og datatolkning.
  • Anvende kvantitative metoder til analyse af produktionstekniske problemstillinger. Herunder både enkeltkriterie- og multikriterie baserede metoder.
  • Vurdere relevans og reliabilitet ved foreslåede undersøgelser og analyser. I den forbindelse kunne gennemføre relevante statistiske analyser.
  • Beskrive og vurdere eksisterende produktionstekniske koncepter mht. muligheder og begrænsninger og deres relation til forskellige videnskabelige metodologier.

Kursusindhold

Kurset indeholder videnskabsteori og metodelære for produktionsingeniører.
– Introduktion til relevante videnskabsteoretiske grundbegreber og modeller
– Videnskabelig argumentationsteknik og fundamentale begrundelsesformer
– Videnskabelig videns generalitet, repræsentativitet og forudsigelseskrav
– Introduktion til naturvidenskabelig, humanistisk, samfundsvidenskabelig og teknisk
metodologi
– Anvendelse af teori og teknikker ved problemidentifikation og problemanalyse
– Kvantitative analysemetoder og teknikker
– Kvalitative analysemetoder, interviews, observationer mv.
– Valg af undersøgelsesdesign, herunder valg af dataindsamlings- og
databehandlingsmetoder
– Eksisterende driftstekniske koncepter og analysemetoder
– Vurdering af validitet og realibilitet af undersøgelser og analyser
– Særlige kvantitative analysemetoder: Frekvensanalyser, Pålidelighed, Multikriterie
beslutningsanalyser, statistiske analyser og Forecasts

Undervisningsform

Klasseundervisning, gruppearbejde samt løsning af opgaver.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Produktion: 4. semester

Kurset har en tæt relation til kursus 62120, idet det danner metodemæssigt grundlag for det projekt, de studerende gennemfører i 62120.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62119
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding