Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Vejbygning med regnvandshåndtering

Overordnede kursusmål

Kursets mål er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder i at designe, dimensionere og udføre opbygningen af en vej, samt i at sikre drift og vedligeholdelse af vejen. Derudover er det målet, at den studerende kan vurdere kvaliteten af regnvand, som afledes fra veje og andre overflader i forhold til vandets forsinkelse, nedsivning og/eller afledning til recipienter. Den studerende skal endvidere kunne vurdere metoder til eventuel rensning af regnvandet.
Kursets mål er også, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder i at designe, dimensionere og udføre vejbefæstelser, som kan bruges til forsinkelse og nedsivning af regnvand, herunder vurdere de forskellige befæstelsers egnethed i den forbindelse.

See course description in English

Læringsmål

 • kende og anvende relevante jordarter og materialer for belægning
 • designe og dimensionere en vejs opbygning
 • designe og dimensionere en vejs afvanding
 • vurdere, om regnvand fra veje og andre overflader af miljømæssige årsager er egnet til forsinkelse, nedsivning og/eller afledning til recipienter
 • designe og dimensionere befæstelser, som er egnede til forsinkelse og/eller nedsivning af regnvand
 • planlægge udbud og udførelsen af et vejanlæg og -befæstelser
 • planlægge og udføre drift og vedligeholdelse af en vej
 • kende og anvende metoder til lokal rensning af regnvand
 • beregne og vurdere effekten af afledning af regnvand til recipienter og grundvand
 • reflektere over og redegøre for valgte løsninger
 • redegøre for gruppens samarbejde med særlig fokus på interaktion med udenlandske studerende

Kursusindhold

En vej skal kunne holde til mange års trafikbelastning. I nyere tid er man også begyndt at bruge veje til midlertidig opbevaring og nedsivning af regnvand, så de værste effekter af skybrud afværges. Kurset sikrer kompetencer inden for opbygning og dimensionering af en traditionel vejbefæstelse, med yderligere viden om permeable befæstelser.
Vejbygning
• Materialer: Grus (bundsikringsgrus, bærelag og som slidlag), asfalt, betonsten
• Vejens opbygning – dimensionering (MMOPP)
• Underbund. Proctorforsøg, marshalltest (på et asfaltlab)
• Drift og vedligeholdelse, Pavement Management: Monitering, lapning, udskiftning af slidlag, snerydning, saltning.
• Udbud: AAB, SAB, tegninger, supplerende undersøgelser
• Udførelse: Metoder, maskiner, indbygning af materialer, jordarbejde

Vand
• Afvanding af vejarealer
• Kvalitet af regnvand fra veje og andre overflader, effekten af ’vinterbekæmpelse’
• Metoder til lokal rensning af regnvand
• Effekten af afledning af regnvand til recipienter og grundvand.

Permeable befæstelser
• Hvorfor permeable befæstelser: Flade overflader (uden fald), forsinkelse af regnvand, nedsivning af regnvand.
• Materialer: Permeabel asfalt, fugesten, permeable betonsten, permeable bærelag, permeabel underbund
• Opbygning: Nedsivning af al vand, delvis nedsivning, ingen nedsivning
• Projektering og dimensionering: Valg af løsning, forurening og drikkevandsinteresser, hvor meget vand kan nedsives/tilbageholdes
• Drift og vedligeholdelse
• Udførelse

Anbefalede forudsætninger

62254/62276/13511/42986/42975

Undervisningsform

Forelæsning, øvelser, gennemgående kursusopgaver, virksomhedsbesøg.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Byggeri og Infrastruktur: Tilvalgskursus
Mobilitet, Transport og Logistik: Tilvalgskursus

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62366
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding