Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Vand- og vejprojekt

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at introducere den studerende til et lokalområdes infrastruktur, forstået som veje, stier og parkering samt drikkevands- og spildevandsforsyning og regnvandsafledning og med udgangspunkt i jordbundsforhold.
Den studerende skal kunne sætte sig ind i en lokalplans redegørelse og bestemmelser og kunne benytte disse forudsætninger ved udarbejdelse af et dispositionsforslag for infrastrukturen i et lokalområde.
Kursets mål er desuden at hjælpe den studerende med at tilpasse sig et universitetsstudium, herunder
– give den studerende redskaber til konstruktivt at indgå i og bidrage til projektgruppens arbejde og samarbejde.
– give den studerende redskaber til at udvikle sine evner til mundtlig og skriftlig teknisk kommunikation.

See course description in English

Læringsmål

  • Sætte sig ind i og anvende relevante dele af lokalplaners forudsætninger.
  • Redegøre for et lokalområdes topografi og jordens egenskaber.
  • Foretage en overordnet planlægning og udarbejde dispositionsforslag for et lokalområdes veje og parkering.
  • Foretage en overordnet planlægning og udarbejde dispostionsforslag for et lokalområdes drikkevand, spildevand og regnvand
  • Udfærdige en teknisk rapport indeholdende tekst, tegninger, planer og beregninger og med anvendelse af digitale redskaber.
  • Kommunikere og argumentere for opgavens løsning mundtligt og skriftligt.
  • Udnytte projektgruppens styrker og forbedre dens svagheder.
  • Give og modtage konstruktiv kritik.
  • Redegøre for projektgruppens samarbejde og projektarbejdets forløb.

Kursusindhold

I dette kursus er der fokus på at kunne projektere et infrastrukturanlæg. Derudover lærer man også, at lave en teknisk rapport. Endelig lærer du også at arbejde i projektgrupper, og hvordan det er at være studerende på et universitet.
Vand og Miljø:
– Topografi og jordarter.
– Lokalplaners indhold om miljø- og forsyningsforhold.
– Planlægning og projektering af drikkevandsforsyning.
– Planlægning og projektering af spildevandsforsyning.
– Planlægning og projektering af regnvandsafledning.

Trafik og Veje:
– Trafikanter.
– Lokalplaners indhold om veje, stier og parkering.
– Tilgængelighed.
– Parkeringsplanlægning.
– Planlægning og projektering af veje og stier.

Skriftlig og mundtlig kommunikation:
– Opbygningen af en teknisk rapport.
– Mundtlig præsentation af et projekt – og dialog om det.

Proces og samarbejde:
– Projekterringsfaser og projekteringsforløb.
– Fra skole til universitet – fra elev til studerende.
– Introduktion til gode studievaner.
– Gruppe- og projektarbejde.
– Konflikthåndtering.

Undervisningsform

Kurset følger de første 3 uger + 1 dag af 13-ugersperioden.
Projektorganiseret arbejde: Teorigennemgang og kursusarbejde som gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

I kurset anvendes
Spildevandskomiteens LAR regneark

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62317
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding