Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Produkters dokumentation

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at de studerende:
– Får et grundlæggende indblik i maskintekniske produkters funktion, opbygning og fremstilling.
– Bliver i stand til at kommunikere professionelt vha. skitser, tekniske tegninger og andre grafiske modeller.
– Bliver i stand til at anvende et avanceret CAD-system.
– Bliver i stand til at udføre tekniske journaler, herunder benytte DTU’s IT-faciliteter.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for afbildningsarternes karakteristika (dobbelt retvinklet og aksonometrisk afbildning) og vælge den mest hensigtsmæssige afbildningsform til en given opgave.
  • Udføre de tegningstyper, principskitser og diagrammer, der beskriver maskiners opbygning og funktion og anvende dem til rumligt anskuelige tegninger og skitser, maskinteknisk tegning og konstruktionstegning.
  • Læse en maskinteknisk tegning og bedømme om den er klar og utvetydig.
  • Frembringe en maskinteknisk bearbejdningstegning af høj kvalitet, egnet til fremstilling i eksternt værksted, herunder have udvist kendskab til relevante standarder og normer.
  • Modellere et produkt bestående af flere komponenter i et avanceret CAD-system og anvende modellerne som grundlag for fremstilling af enkle bearbejdningstegninger og Rapid Protyping af modellerne.
  • Anvende tegning (grafisk modellering og kommunikation) til problemløsning, herunder forslagsstillelse og præsentation.
  • Dokumentere projektarbejdets resultater i en teknisk journal eller poster med et højt fagligt indhold.
  • Udføre simple beregninger med henblik på at undersøge, forstå og dokumentere mekaniske produkter fra hverdagen.
  • Identificere standardelementer, maskinelementer og maskindele i et enkelt produkt.

Kursusindhold

Skitseringsteknik, grundlæggende afbildningsregler og standarder for udførelse af tegninger af maskinkomponenter. Målsætning, herunder angivelse af simple tolerancer og overfladeruhed. Generel introduktion til grafisk kommunikation, herunder præsentation af resultater i tekniske journaler. Anvendelse af CAD til produktmodellering, fremstilling af tekniske tegninger samt illustrationer og animationer.

De studerende vil typisk enkeltvist eller i mindre grupper studere udleverede maskintekniske produkter og prøve at belyse en række industrielle, økonomiske, kvalitetsmæssige, produktudviklingsmæssige og tekniske aspekter. Produkterne modelleres beskrivende og analytisk i en række modeller, herunder beskrives og analyseres anvendte maskinelementers funktioner. Arbejdet med produktanalyse dokumenteres i form af tegningsdokumentation og journaler.

Undervisningsform

Forelæsninger, tegneøvelser, gruppearbejde med rapportering

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi (100%)
Maskinteknik: 1. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62145
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding