Enkeltfag Dansk 10 ECTS

International investering og finansering (business case), projektledelse, og erhvervsjura

Overordnede kursusmål

At gøre de studerende i stand til at opstille og vurdere en business case ved at anvende:

investerings- og finansieringsteori, herunder kunne opstille velbegrundede business cases og såvel kunne analysere, præsentere og vurdere disse kritisk

en forståelse af rollen som projektleder og det deraf følgende ansvar for at få samarbejdet og kommunikationen mellem projektdeltagere i projektgrupper til at fungere optimalt. De studerende skal ligeledes blive bevidste om, hvordan de kommunikerer og samarbejder med projektets interessenter, således at interessenterne bliver medspillere i forhold til projektet.

en grundlæggende forståelse for den juridiske metode, både nationalt og internationalt. erhvervsretlige principper, virksomheders rettigheder og pligter samt potentielle juridiske konflikter.

tværfagligt projektarbejde

See course description in English

Læringsmål

 • Definere og benytte korrekt fagterminologi samt opstille cash flow for et investeringsprojekt i en konkret business case ved anvendelse af økonomiske modeller og begreber
 • Vurdere et investeringsprojekt fordelagtighed på baggrund af forskellige metoder såsom kapitalværdi, intern rente samt tilbagebetalingstid og risikoanalyse
 • Beskrive og diskutere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsalternativer og eksempelvis beregne den effektive rente for et givet finansieringsforslag
 • Forstå hvad der sker i samarbejdet og kommunikationen internt i projektgrupper og eksternt i forhold til projektets interessenter
 • Anvende metoder og værktøjer inden for kommunikation, samarbejde og projektledelse
 • Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og -løsninger inden for kommunikation og teamrelationer – både skriftligt og mundtligt – på en professionel måde
 • Have kendskab til domstolenes opbygning og funktion samt kendskab til EU-rettens betydning for den nationale ret
 • Redegøre for indgåelse af aftaler på formuerettens område og til retsvirkningerne ved misligholdelse af en gyldig aftale
 • Redegøre for de forskellige virksomhedsformer
 • Redegøre for konkurrenceretlige regler samt god markedsføringsskik
 • Anvende tværfaglig viden og forskellige perspektiver til at løse en case i en gruppe

Kursusindhold

Hvad er en business case?
Opstilling af cash flow i et investeringsprojekt
Vurdering af investeringers fordelagtighed
Risikoanalyse
Finansieringsformer, egenkapital og fremmedkapital
Kriterier for valg af finansieringsform, herunder omkostninger, fleksibilitet og likviditet
Målsætning for investeringer, herunder ESG og bæredygtighed
Personlig adfærdsprofil, herunder afdækning af egne styrker og udviklingsmuligheder i relation til projektlederrollen
Effektiv kommunikation i projektledelse, herunder bl.a. spørge- og lyttetekniker
Fra projektgruppe til projektteam; om dynamik, samspil og effektivitet i projektgruppen
Konflikthåndtering og assertion og effektiv mødeledelse
Forandringskommunikation
Domstolenes opbygning og funktion, herunder EU-rettens betydning for den nationale ret, med henblik på at udfinde, hvad der er gældende ret, og hvordan en retssag forløber i praksis.
Aftaleret, herunder de vigtigste bestemmelser i aftaleloven, købeloven, kreditaftaleloven, den internationale købelov samt ejendomsrettens overgang, således at den studerende herved bliver i stand til at vurdere, hvornår der er indgået en gyldig bindende aftale samt hvilke retsvirkninger, der knytter sig til misligholdelse af en sådan aftale.
Erstatning udenfor kontrakt og forsikringsaftaler
Virksomhedsformer og kreditorforfølgning
Konkurrenceret herunder konkurrencebegrænsning og monopol
Markedsføring herunder reglerne for god markedsføringsskik og forbrugerbeskyttelse
Immaterielle goder herunder den retlige beskyttelse af visse typer af immaterielle goder

Tre-ugers periode projektet tager udgangspunkt i semesterets forudgående undervisning og tager udgangspunkt i en typisk problemstilling i erhvervslivet.

Anbefalede forudsætninger

62212/62213/62214

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, cases og projektarbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62215
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding