Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Det naturlige afløbssystem og vandforsyning

Overordnede kursusmål

Det naturlige afløbssystem, i form af vandløb, søer og fjorde, påvirker grundvandets kvalitet, som er udgangspunkt for vandbehandlingen på vandværket. Samtidig bliver grundvandsdannelsen påvirket af klimaændringer og ændringer i regnvandsafledningen.
Et af kursets hovedformål er derfor, at den studerende erhverver sig viden om og forståelse af vandbalancen og sammenhænge i vandkredsløbet, herunder viden om hvordan miljølovgivning fører til indsatsplaner og afværgeløsninger med henblik på at beskytte vores grundvandsressource både kvalitativt og kvantitativt. Et andet hovedformål er, at den studerende erhverver sig viden om teknologier, der anvendes ved vandbehandling samt ved afværgeprojekter, og at den studerende tilegner sig kompetencer inden for projektering af vandværker og af afværgeløsninger.

See course description in English

Læringsmål

 • Danne sig et overblik over væsentlige elementer i grundvandsdannelsen med udgangspunkt i blandt andet klimaændringer og ændrede afløbsteknologier
 • Planlægge og designe indledende projektering af en afværgeløsning og redegøre herfor
 • Planlægge og designe indledende projektering af et vandværk og redegøre herfor
 • Redegøre for og opstille overordnet vandbalanceligning for et delområde med fokus på sammenhængen med det naturlige afløbssystem
 • Kvalitetskriterier og karakterisering af grundvand og behandlet vand
 • Redegøre for vandbehandlingsteknologier, herunder de kemiske processer, som finder sted på vandværker og/eller i forbindelse med afværgeløsninger
 • Redegøre for trusler mod grundvandets kvalitet
 • Redegøre for grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner og kende relevant lovgivning for jord, grundvand og vandforsyning
 • Analysere og anbefale løsninger vurderet i forhold til bæredygtighed, understøttet af multikriterie og LCA baserede metoder
 • Reflektere over og begrunde valg af løsninger
 • Redegøre for gruppens samarbejde med særlig fokus på interaktion med eventuelt udenlandske studerende

Kursusindhold

Danmarks drikkevandsforsyning dækkes af grundvand. I hele landet er der netop nu fokus på udvikling af nye metoder til sikring af vandforsyning af god kvalitet.
I dette kursus lærer du derfor om projektering af vandværk og du lærer om oprydning af forurenede grunde og projektering af afværgeløsninger.
I kurset lærer du i øvrigt, hvordan man beskytter grundvandsressourcen; set i sammenhæng med FN’ 17 Verdensmål, hele vandkredsløbet og i forhold til lovgivning om vandplanlægning.

Vandværkets processer, indretning og teknologier. Pumpning for grundvandsindvinding, pumpning for vanddistribution.
Klimaforandringernes og regnvandsafledningens indflydelse på grundvandsressourcen og vandbalancen.
Afværgemetoder til sikring af grundvand og indeklima.
Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner, herunder risikovurdering af forureningstrusler med henblik på prioritering af oprensning.
Vandindvinding, kemi og vandkvalitet samt vandbehandling til sikring af korrekt drikkevandskvalitet.
Lovgrundlag og planer som understøtter beskyttelsen af grundvandet: EU’s Vandrammedirektiv, Miljømålsloven, Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven m.fl.
Der udarbejdes kursusarbejder om grundvandsbeskyttelse, indsatsplaner og afværge af forurening; og om lovgrundlag, vandværksindretning samt drikkevandsbehandling.

Anbefalede forudsætninger

62328/62268/62277, Den studerende anbefales at have fulgt relevant kursuspakke

Undervisningsform

Forelæsninger, dialog, øvelsesopgaver, selvstudier, studerendes fremlæggelser, udarbejdelse af kursusopgaver.
Eksterne oplægsholdere og ekskursioner.
Kursusarbejder og -projekter løses i grupper på 3-4 studerende.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mobilitet, miljø og infrastruktur
Byggeri og Infrastruktur: tilvalgskursus
Arktisk Byggeri og Infrastruktur: tilvalgskursus

I kurset anvendes programmerne
GEUS, Jupiter boringsdatabase
JAGG, risikovurdering af jord, afdampning, gas og grundvand
REMS-Remediation Strategy for Soil and Groundwater Pollution
PHREEQC- A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62280
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding