Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Byers Vand og Veje

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at introducere den studerende til et lokalområdes infrastruktur, forstået som veje, stier og parkering samt spildevandsforsyning og regnvandsafledning og med udgangspunkt i jordbundsforhold.

I dette kursus lærer du at analysere, planlægge og projektere gode, tidssvarende og dermed bæredygtige vej- og forsyningsanlæg.

De studerende skal:
– kunne sætte sig ind i en lokalplans redegørelse og bestemmelser og kunne benytte disse forudsætninger ved udarbejdelse af forslag for infrastrukturen i et lokalområde,
– erhverve sig grundlæggende kendskab til moderne kommunal infrastruktur for trafik, veje, vand- og afløbssystemer,
– erhverve sig grundlæggende færdigheder i projektering af vej- og trafikanlæg samt afløbssystemer og regnvandshåndtering.
– opnå færdigheder i at udarbejde projekter til forbedring af eksisterende infrastruktur
– kunne anvende erhvervets digitale kommunikationsformer
– og tilegne sig redskaber til konstruktivt at indgå i og bidrage til gruppens samarbejde.

See course description in English

Læringsmål

 • Sætte sig ind i og anvende relevante dele af kommuneplan samt af lokalplan.
 • Kende og beskrive en projektorganisation for et infrastrukturprojekt.
 • Identificere og lokalisere trafikale problemer og udarbejde løsningsforslag til trafikale problemer.
 • Foretage en overordnet planlægning, og udarbejde dispositionsforslag for et lokalområdes veje og parkering.
 • Kan projektere udvalgte dele af vejanlæg i byområder.
 • Foretage en overordnet planlægning og udarbejde dispositionsforslag/projektforslag for et lokalområdes spildevand og regnvand.
 • Planlægge og projektere elementer for overfladeløsninger for regnvand.
 • Planlægge og projektere elementer indenfor ledningssystemer for afløb ved brug af manuelle beregningsmetoder.
 • Udarbejde tidsplan og økonomisk overslag for projektering og udførelse.
 • Kommunikere, argumentere og dokumentere for opgavens løsning skriftligt og mundtligt, – med fokus på anvendelse af digitale redskaber.
 • Redegøre for gruppens samarbejde og udvikling.

Kursusindhold

I dette kursus er der fokus på at kunne projektere dele af infrastrukturanlæg.

Fysisk planlægning:
– Kommuneplan
– Lokalplan
– Spildevandsplan
– Trafikplan

Trafik og Veje:
– Trafikanter.
– Planernes indhold om veje, stier og parkering.
– Trafikplanlægning og fysisk planlægning
– Tilgængelighed
– Trafiksikkerhed og trafikteknik
– Projektering af veje og stier.
– CAD

Klima, vand og miljøteknik:
– Planernes indhold om miljø- og forsyningsforhold.
– Planlægning og projektering af spildevandsforsyning.
– Planlægning og projektering af regnvandsafledning.
– Oplande og afstrømning
– Ledningsdimensionering
– Bassindimensionering
– Lokal Afledning af Regnvand

Planlægning og udførelse:
– Organisation generelt
– Tidsplanlægning for udvidelse og anlægsoverslag

Undervisningsform

Projektorganiseret undervisning om en case med teorioplæg, opgaveløsning, gruppearbejde, ekskursion, praktiske øvelser og fremlæggelser.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Byggeri og Infrastruktur: 2. semester
Kurset omfatter praktiske øvelser, hvor der er mødepligt.

Digitale værktøjer:QGIS, SCALCO Live, Spildevandskomiteens LAR regneark, MicroStation, MS Project, Sigma

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62330
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding