Diplom Dansk 15 ECTS

Afgangsprojekt for Diplomuddannelsen i Energi og Miljø

Afgangsprojektet afslutter Diplomuddannelsen i Energi og Miljø. Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af 2 undervisningsdage, en skriftlig projektrapport, samt et mundtligt forsvar af denne. 

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Formål

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en praktisk problemstilling, og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder ud fra uddannelsens moduler.

Indhold

 Undervisningen i projektmetode kommer omkring følgende temaer: 

 • Opstart, introduktion til projektmetode og Afgangsprojekt
 • Indledende beskrivelse af problemstilling, projektets faser
 • Formål, afgrænsning, problemformulering, valg af teorier og modeller
 • Informationsbehov, metodevalg og dataindsamling, analyse og præsentation 

Herefter gennemføres afgangsprojektet med løbende vejledning.

Eksamen

Afgangsprojektet udarbejdes og udføres individuelt eller i grupper af 2-3 studerende over et semester.

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen godkender emnet.

Læringsmål

Viden og forståelse
 • Skal forstå videnskabsteoretisk erkendelsesgrundlag relateret til de metoder og teorier der anvendes i afgangsprojektet
 • Skal forstå og kunne reflektere over, at flere metoder rigtigt anvendt giver højere samlet va-liditet i undersøgelser
 • Skal kunne anvende viden om teorier og metoder indenfor ledelse, energi-, miljø- og arbejdsmiljøledelse på en reflekteret måde
Færdigheder
 • Skal kunne udvælge og vurdere en eller flere metoder til indsamling af empiri.
 • Skal kunne udvælge teorier og modeller, der kan give projektet befrugtende perspektiver 
 • Skal kunne indsamle empiri, der opbygger det nødvendige argumentationsgrundlag 
 • Skal kunne vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder samt forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis 
 • Skal kunne formidle komplekse problemstillinger i forhold til organisationen
Kompetencer
 • Skal kunne formulere et konkret projektformål kort og præcist
 • Skal kunne konkludere på det foreliggende argumentationsgrundlag og komme med anbefalinger til initiativer, der kan tage hånd om de udfordringer projektet søger løsninger på.
 • Skal kunne bringe uddannelsens færdigheder i anvendelse i egen virksomhed/hverdag
 • Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående et modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et  forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Tilmelding

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start

Kontakt os for info om opstart

Pris

14.500,00 DKK

0 pladser tilbage

Tilmelding